(US)
not logged in • log inregister


Contact

Postal address:

Sachovy Klub Prievidza
Olympionikov 4
971 01 Prievidza
Slovak Republic


Ing. Martin Dobrotka
president
Tel: ++421 905 360 654
E-mail: dobrotka@sachprievidza.sk


Ing. Martin Huba
vice president
Tel: ++421 903 509 115
E-mail: huba@sachprievidza.sk


Ing. Ján Helbich
manager
Tel. ++421 904 262 632
E-mail: helbich@sachprievidza.sk


www.sachprievidza.sk ©2009 Šachový Klub Prievidza

contact